Organizace provozu a stravování mateřské školy

19.08.2019 15:25

Provozní doba mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin.

Provozní doba vychází z potřeb a požadavků rodičů, které jsou každoročně zjišťovány. Provoz probíhá zpravidla od 1. 9. do 30. 6. V letních měsících je rodičům nabídnut prázdninový provoz. Přerušení provozu je rodičům sděleno 2 měsíce předem, s přesným určením uzavření mateřské školy.

 

Uspořádání dne v mateřské škole

6.00 otevření MŠ

6.00 - 7.15  scházení dětí v jedné třídě, ranní hry

7.15  odchod dětí do další třídy

7.30  odchod dětí do další třídy

7.30 - 9.15  ranní hry, individuální a skupinové činnosti

8.15 - 8.45  hygiena, průběžná svačina

9.15 - 9.45  záměrné individuální, skupinové a frontální činnosti, tělovýchovné chvilky a pohybové aktivity

9.45 - 11.45  příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 - 12.15  hygiena, oběd

12.15 - 14.15  odpočinek, náhradní klidové aktivity

14.15 - 14.45  hygiena, svačina

14.30 – 16.30  odpolední zájmové činnosti dětí

15.00  spojení dvou tříd

15.30  spojení všech tříd

16.30  uzavření MŠ

 

1. ZAČÁTEK PROVOZU
Provoz mateřské školy začíná v 6.00 hodin ve III. třídě Sluníček.
Mezi 7.00 až 7.15 hodin začíná provoz ve II. třídě Berušek.
V 7.30 hodin začíná provoz v I. třídě Krtečků.

DOPORUČUJEME DĚTI PŘIVÁDĚT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DO 8.30 HODIN.

2. UZAMČENÍ BUDOVY
V době od 6.00 do 8.30 hodin je budova MŠ odemčena, na vstupní dveře stačí pouze po odzvonění zatlačit.
Od 8.30 do 12.15 hodin je budova MŠ uzamčena.
Od 12.15 do 12.45 hodin, tzn. v době vyzvedávání dětí po obědě, je budova MŠ odemčena, na vstupní dveře stačí pouze po odzvonění zatlačit.
Od 12.45 do 16.30 hodin je budova MŠ uzamčena, použijte zvonky do jednotlivých tříd.

3. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ BĚHEM POBYTU V MŠ
Děti mají během dne zajištěné pravidelné stravování, které obsahuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Dopolední svačina probíhá v časovém rozmezí 8.15 až 8.45 hodin
V době od 11.00 do 11.30 se vydávají obědy do jídlonosičů dětem, které jsou první den nepřítomny (tzn. byly na daný den nahlášeny).
Stravné lze odhlásit nejpozději den předem do 13.00 hodin zápisem do sešitu v šatně, popř. telefonicky.
Doba oběda v MŠ je od 11.45 do 12.15 hodin.
Odpolední svačina po odpočinku probíhá průběžně od 14.15 do 14.45 hodin.

4. KONEC PROVOZU
V 15.00 hodin končí provoz v I. třídě Krtečků.
Mezi 15.15 až 15.30 hodin končí provoz ve II. třídě Berušek.
V 16.30 hodin končí provoz MŠ

Organizace provozu mateřské školy:

 

1. Přijímací řízení

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku dle stanovených kritérií. Na základě žádosti rodičů přijímá děti ředitelka školy.Termín zápisu je stanoven po dohodě se zřizovatelem a včas zveřejněn /zpravidla měsíc březen/. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním/ potvrzení lékaře na přihlášce/. Při přijetí do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v mateřské škole. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky.

2. Platby v mateřské škole

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí v posledním ročníku mateřské školy po dobu 12 měsíců. Úplata za předškolní vzdělávání se platí dle stanovené směrnice.
Stravování – zajišťuje školní jídelna při Základní škole v Chrástu. Výše celodenního stravného je stanovena na 32 (38) Kč. Stravné na následující den se přihlašuje i odhlašuje do 13.00 hod. Za nepřítomnost dítěte si můžete vyzvednout oběd do 11.30 hod. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s řed. jiný termín úhrady, může řed. rozhodnout o ukončení předškol. vzdělávání.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ je stravováno vždy.

3. Evidence dítěte

Při nástupu do MŠ vyplní rodiče Evidenční list dítěte. Rodiče nahlásí každou změnu v uvedených údajích (telefon, trvalé bydliště). Potvrzení o pravidelném očkování a zdravotním stavu dítěte je vyplněno lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Informace o dětech jsou důsladně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněným orgánům státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Provoz a vnitřní režim školy

Provoz mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle potřeby rodičů. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Do kolektivu dětí patří pouze zdravé a čisté dítě. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tuto skutečnost neprodleně ohlašte MŠ. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolest břicha...) jsou rodiče telef. informováni a vyzváni k zajištění další zdrav. péče o dítě. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednou rovněž osobně u učitelky ve třídě.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

Informace o připravovaných akcích MŠ, termínech plateb a dalších skutečnostech jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí či na webových stránkách.

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Odchod dítěte z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v "Pověření k vyzvedávání dítěte." Nezletilým osobám (sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů – tiskopis si vyzvedněte u učitelek nebo je dostupný ke stažení na webových stránkách.

V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či frontální práce uč. s dětmi a vycházejí z potřeb a zájmu dětí. Každodenně je uskutečňován pobyt venku se zaměřením na pohybovou aktivitu dětí. Délka pobytu venku je upravována dle aktuálních povětrnostních a klimaktických podmínek.

Průběžná dopolední svačina je dětem podávána od 8.15 - do 8.45 hod., oběd od 11.45 do 12.15 hod., odpolední svačina od 14.15 do 14.45 hod. Odpočinek vychází z individ. potřeb dětí. Odpočívají při čtené nebo reproduk. pohádce a postupně se mohou zapojit i do klidových aktivit.

5. Další práva, povinností dětí a rodičů

Rodiče mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 • na konzultaci výchovných a jiných problémů svého dítěte s uč. nebo řed.
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • po dohodě s uč. být přítomni výchovné činnosti ve třídě
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života
 • požádat o indiv. úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

Dítě má právo:

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • aby mu byla společností poskytována ochrana
 • na emočně kladné prostředí a projevení lásky
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a s majetkem školy.

Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky/bačkory/, oblečení na pobyt venku, pyžamo, kartáček a pastu na zuby, kapesník, zástěrku nebo větší triko na výtvarné činnosti, dle potřeby náhradní oblečení.

Pro případy dětí, jimž je docházka omezena nejvýše na 4 hod. denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte je doporučena docházka od 8.15 hod. do 12.15 hod. (z důvodu nenarušení režimu MŠ).

Děti je možné si vyzvednout po obědě v době od 12.15 do 12.45 hod. a dále po odpolední svačině od 14.15 hod.

—————

Zpět