ŠVP info

Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

ŠVP má název: "Společně dokážeme víc" a vychází z předchozího ŠVP a z RVP PV

Motto ŠVP: "Pojďme dělat svět barevnější."

 

Záměr ŠVP 

Naším hlavním záměrem pro aktuální školní vzdělávací program je snaha o větší a aktivnější zapojení rodičů a veřejnosti do dění, akcí a zájmů mateřské školy. Za pomoci rodičů a veřejnosti bychom rády podpořily nejrůznější charitativní a benefiční projekty nejen na území ČR, ale také v zemích rozvojových. K tomuto záměru hodláme přispívat především oživením tradičních akcí i organizováním nových a neznámých akcí a spoluprací s lidmi, kteří se pomocí druhým zabývají.

Hlavní záměr ŠVP by se dal shrnout do následujících hesel:

 „Staré akce v novém kabátě.“

„I malé děti mohou (na)pomoci velkým věcem.“

 

Hlavní cíl ŠVP

„Napomáhat rozvíjet v dítěti osobnost, která ví, že může pomoci, že s podporou rodičů, školky i kamarádů dokáže téměř cokoli."

 

Dlouhodobé cíle ŠVP

  • Rozvoj spolupráce mezi dětmi, dětmi a učitelkami, pedaogickým sborem a provozními zaměstanci, MŠ a rodiči a veřejností.
  • Rozvoj tolerance a ohleduplnosti k odlišnostem a handicapům.
  • Rozvoj empatie a ochoty pomoci.
  • Uvědomování si hodnosty peněz a jejich možné využití.
  • Uvědomování si vlastních možností pomoci ostatním.
  • Uvědomování si, že každý živý tvor má na světě své místo a přínost a možnost se aktivně zapojit do dění okolo sebe.

        

Metody ŠVP

K naplňování hlavního i dlouhodobých cílů ŠVP bude využíváno následujících metod: kooperativní učení, prožitkové učení, situační učení a spontánní sociální učení.

 

Integrované bloky ŠVP

Vzdělávací obsah ŠVP Společně dokážeme víc je rozdělen do 5 integrovaných bloků.

I. Barvy, barvičky - kluci, holčičky

Charakteristika IB:

IB Barvy, barvičky – kluci, holčičky je zaměřen na prohlubování pocitu sounáležitosti s rodinou, školkou i nejbližším okolí, na rozvoj a uvědomování si vlastního těla, osobnosti, pocitů a na péči o své já.

II. Příroda podle barev

Charakteristika IB:

IB Příroda podle barev je zaměřen na oblast živé a neživé přírody, na poznávání její rozmanitosti. Největší pozornost chceme v tomto IB věnovat ekologickému hledisku ochrany životního prostředí, na podněcování aktivního přístupu k pěstitelství, chovatelství. Neopomeneme ani seznamování se s přírodními živly a jejich mocí.

III. Tajemství a kouzla duhy

Charakteristika IB:

IB Tajemství a kouzla duhy se zaměřuje na fantazijní představy, na rozeznávání skutečných možností a kouzel, na rozdíly mezi dobrem a zlem. V neposlední řadě je IB zaměřen na rozvíjení schopností dětí vyjadřovat své pocity, názory, nálady atd. různými způsoby, a na seznamování se s tradičními i moderními pohádkami, bajkami i pověstmi.

IV. Duhový most

Charakteristika IB:

IB Duhový most je zaměřen na lidský svět ve všech jeho podobách. Věnuje se multikulturnímu rozhledu dětí, rozvoji tolerance k odlišnosti a různorodosti kulturních tradic, a povědomí o státních symbolech, zvycích, tradicích a historii naší země.

V. Pomáhám, pomáháš, pomáháme

Charakteristika IB:

IB Pomáhám, pomáháš, pomáháme je zaměřen na rozvoj prosociálního chování a cítění. Činnosti tohoto integrovaného bloku vedou děti k toleranci a ohleduplnosti k handicapovaným či jinak znevýhodněným jedincům kolem nás. Je zaměřen na spolupráci a podporu nejrůznějších organizací a akcí s podtextem pomoci.

 

Podmínky předškolního vzdělávání v MŠ 

Věcné podmínky

Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují veškeré bezpečnostní i hygienické požadavky, které vycházejí z platných předpisů.

Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, která nabízí dětem podněty a prostor pro jejich hry a spontánní i řízené   pohybové aktivity. Stav zahrady byl několik let řešen pomocí žádostí o dotace a granty. V roce 2011 se zahrada dočkala úpravy a dovybavení herními sestavami i jednotlivými prvky. 

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i náčiní, sociální zařízení i vybavení pro odpočinek dětí odpovídá počtu dětí a vše splňuje bezpečnostní, hygienické, fyziologické a estetické požadavky.

 Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i dalšími pomůckami pro pohybové a esteticko - výchovné činnosti. Většina hraček a pomůcek je dětem volně přístupná a je umístěna na viditelných místech. Hračky a pomůcky jsou ukládány a používány dle předem stanovených pravidel, na jejichž tvorbě spolupracují pedagogové s dětmi. K výchově a vzdělávání dětí lze využívat i počítačové programy vhodné pro děti. Počítač je v každé třídě a děti mají možnost jej využívat během volné hry. Děti mají možnost se svými pracemi podílet na výzdobě interiéru tříd i celé mateřské školy. Rodiče jsou s výkresy a výrobky dětí seznamováni formou výstav a nástěnek v šatnách a chodbách mateřské školy.

Prostory tříd jsou rozděleny na dvě části. V jedné z nich jsou rozmístěny stolečky, které slouží nejen ke stravování dětí, ale i k nejrůznějším aktivitám během dne. V druhé části jsou rozloženy koberce a prostor je určen ke hrám s většími stavebnicemi, pohybovým a námětovým hrám a činnostem. V této části třídy jsou uloženy lůžkoviny a lehátka pro odpočinek dětí. Každá třída je vybavena klavírem a dětskými snadno ovladatelnými, převážně rytmickými, hudebními nástroji.

Životospráva

 Stravování dětí je zajišťováno jídelnou Základní školy Chrást, která zodpovídá za vyváženost a vhodnost stravy podávané dětem. Mezi jednotlivými jídly je dodržován předepsaný tříhodinový interval. Děti nejsou do jídla nuceny, ale jsou vedeny k ochutnávání veškerých potravin. Obědy jsou do mateřské školy dováženy ze ZŠ, dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány přímo v mateřské škole. Během celého dne mají děti volný přístup k pití v podobě čaje a pitné vody.

Během dne se střídají volné i řízené aktivity s ohledem na stanovené uspořádání dne, věkové složení tříd i individuální potřeby jednotlivých dětí.

Při každodenních pobytech venku je dětem dáván dostatečný prostor pro spontánní pohybové aktivity. Délka a náplň pobytu venku odpovídá meteorologickým podmínkám. Pohybová činnost je podněcována i řízenými pohybovými hrami a činnostmi. Ty jsou realizovány nejen při pobytech venku, ale i při činnostech během vzdělávací činnosti, při návštěvě tělocvičny a v případě příznivého počasí i během pohybových chvilek realizovaných na zahradě, případně na terase ve 2. NP. Odpočinkový režim dětí je dodržován a jeho doba odpovídá individuálním potřebám dětí.

Psychosociální podmínky

Zaměstnanci mateřské školy respektují individuální průběh adaptace jednotlivých dětí. Již v měsíci červnu mají nově nastupující děti a jejich rodiče možnost seznámit se s prostředím, kolektivem i řádem mateřské školy během tzv. „adaptačních pobytů.“ V průběhu školního roku je dbáno na vytváření, prohlubování a udržování přátelských vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a zaměstnanci založených na toleranci. Tímto přístupem se snažíme vytvářet pozitivní, bezpečné klima prostředí. Pedagogové si společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití v jednotlivých třídách i v mateřské škole jako celku. Potřeby dětí jsou respektovány, děti nejsou přetěžovány, na činnosti mají dostatek času. Vztah mezi učitelkami a dětmi je založen na spolupráci, partnerství a důvěře. Děti mají možnost vybrat si z nabídky činností připravených učitelkami. Tyto činnosti vycházejí z aktuálních potřeb a zájmů dětí a jsou založeny na přímém prožitku.

Organizace

Během školního roku je dětem zajištěno pravidelné uspořádání dne, které pružně reaguje na specifika ročních dob, individuální potřeby dětí i výjimečné situace (např. výlety, divadla atd.). Rodiče jsou seznámeni s doporučenou dobou přivádění i vyzvedávání dětí, v případě potřeby jsou tyto časy individuálně upraveny po domluvě s ředitelkou školy.

V každé třídě je zapsáno 28 dětí, což umožňuje výjimka z počtu dětí ve třídě. Při ranním scházení a odpoledním rozcházení dětí dochází k postupnému rozdělování a spojování tříd. K dalšímu spojování tříd dochází pouze ve výjimečných případech.

Během dne se snažíme dodržovat vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, střídáním individuálních, skupinových a frontálních forem práce zajišťujeme optimální podmínky pro rozvoj všech věkových kategorií v heterogenních třídách. Děti mají prostor pro volnou hru při ranních hrách i odpoledních činnostech. Pro dokončení či pokračování v činnostech je využíváno výstavek v prostoru tříd, či volných prostorů ve třídách. Děti jsou při výběru činností vedeny nejen k vlastní aktivitě, ale i k hledání různých možností využití pomůcek a hraček ve třídách. Je přitom dbáno na jejich bezpečnost a na šetrné zacházení s pomůckami a hračkami.

Řízení

Pracovníci mateřské školy mají jasně stanovené povinnosti a úkoly, které vycházejí z jejich náplně práce a ze vzájemné domluvy mezi zaměstnanci a ředitelkou MŠ.

Ředitelka podporuje týmovou spolupráci, dává dostatek prostoru pro vyjádření vlastních kreativních nápadů a názorů. Vyhodnocuje činnost zaměstnanců, pozitivně je motivuje k dalšímu snažení.

Ředitelka rozhoduje o přijetí dětí do mateřské školy, vyřizuje požadavky rodičů a zve je ke vzájemné spolupráci. Zaměstnanci jsou zapojeni do tvorby školního vzdělávacího programu.

Informovanost uvnitř mateřské školy i informovanost rodičů a veřejnosti je zajišťována několika způsoby. Pro předávání informací mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci slouží pravidelně organizované provozní a pedagogické porady, nástěnky v šatně zaměstnanců, neodkladné záležitosti jsou řešeny ihned ústní formou. Rodiče jsou o dění v mateřské škole informováni prostřednictvím nástěnek umístěných v šatnách a na chodbách mateřské školy. Informace o dětech podává rodičům zásadně pedagogická pracovnice formou individuálních rozhovorů. Všeobecné informace získávají rodiče na schůzkách a setkáních v mateřské škole. Širší veřejnost je o mateřské škole informována pomocí článků v obecním měsíčníku KULICH a na internetových stránkách MŠ.

Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem - Obcí Chrást.

Při řešení výchovných a vzdělávacích obtíží dětí spolupracuje MŠ s různými speciálními pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny,       logopedie, pediatrie, SPC a další).  

Personální a pedagogické zajištění

Mateřská škola Chrást má sedm učitelek. S výjimkou jedné jsou všechny učitelky odborně kvalifikované. Nekvalifikovaná učitelka zahájí v září 2013 studium potřebné pro získání kvalifikace. Dvě učitelky mají vysokoškolské vzdělání. Pedagogický sbor mateřské školy doplňuje asistentka pedagoga, která si doplní odbornou kvalifikaci studiem od září 2013.

Pedagogové mají možnost rozšiřovat si své odborné znalosti v rámci  nabízených seminářů, sebevzdělávání a samostudia odborných knih a časopisů dle vlastního výběru. Samostudium pedagogů je dále podněcováno ředitelkou mateřské školy předplatným několika odborných časopisů a obohacováním stávající metodické a učitelské knihovny publikacemi z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky předškolního vzdělávání.

Při sestavování služeb pedagogických pracovnic je brán zřetel na vytvoření optimálních a efektivních podmínek pro výchovně vzdělávací proces a péči o děti různých věkových kategorií.

Pedagogové vystupují a chovají se jako profesionálové a svým chováním, jednáním a prožíváním dávají dětem vhodný příklad k nápodobě.

Spoluúčast rodičů

Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí je založena na vzájemném partnerském vztahu. Rodiče mají možnost zapojit se do dění mateřské školy svými nápady, připomínkami, návštěvou během dne, sponzorstvím i účastí na plánovaných akcích, mezi které patří besídky, besedy, schůzky, výlety, dny otevřených dveří. Rodiče mají možnost vstupovat do náplně vzdělávacího obsahu ŠVP.

Informace od rodičů jsou pokládány za důvěrné. Spolupráce s rodinou je považována za významný faktor ovlivňující vývoj, výchovu a vzdělávání dětí.

 


ŠVP archiv

ŠVP "Pojď si hrát a poznávat" 2010 - 2013

30.08.2013 17:53

—————