ŠVP "Pojď si hrát a poznávat" 2010 - 2013

30.08.2013 17:53

ŠVP info

Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

ŠVP má název: „Pojď si hrát a poznávat ...“ vychází z RVP PV a navazuje na předchozí ŠVP.

 

Základní cíle předškolního vzdělávání

Aktuálně vytvořené ŠVP pamatuje na tři základní cíle předškolního vzdělávání :

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
 • Osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Hlavním cílem je:

„Spokojené a šťastné dítě připravené na úspěšný vstup do ZŠ, které rádo vzpomíná na mateřskou školu a zážitky v ní.“

 

Další dlouhodobé důležité cíle:

 • Vytvářet příjemnou přátelskou atmosféru v celé MŠ.
 • Podporovat všestranný rozvoj dítěte a jeho touhu po objevování.
 • Podněcovat dětskou kreativitu, poíotřebu vzdělávat se a získávat informace o věcech, které ho bezprostředně obklopují a jsou mu blízké.
 • Vychovávat samostatné a sebevědomé osobnosti, které se nebojí sdělit svůj názor a pocit.
 • Prohlubovat v dětech prosociální postoje, lásku a úctu k přírodě i lidem, prohlubovat schopnost empatie a tolerance.

        

Metody ŠVP

K naplňování těchto konkrétních cílů bude využíváno metod doporučených v RVP PV:

 • kooperativní učení
 • prožitkové učen
 • situační učení
 • spontánní sociální učení

Během realizace vzdělávacího obsahu ŠVP budou používány individuální, skupinové i frontální formy práce.

 

Integrované bloky ŠVP

Bližší metody, cíle a očekávané výstupy jsou uvedeny v těchto integrovaných blocích ŠVP:

® Domeček a zahrádka, neutečem za vrátka

Záměr:

Integrovaný blok seznamuje děti s prostředím, ve kterém žijí, s jeho rozmanitostí i historickým dědictvím (významné památky, tradice, zvyky..). Integrovaný blok je zaměřen na vytváření pocitu sounáležitosti s kamarády v MŠ a na rozvoj mezilidských vztahů a prosociálních dovedností a postojů.

® Oheň, voda, země, vzduch, ať je ze mě Čáryfuk

Záměr:

Integrovaný blok seznamuje děti s živou i neživou přírodou a napomáhá vytvoření kladného vztahu dítěte k přírodě jako takové, k úctě k životu ve všech jeho podobách i k radostnému pečování o pěkné životní prostředí.

® Letem světem s parapletem

Záměr:

Integrovaný blok je zaměřen na vytvoření aktivního postoje dětí k domovu, světu a k životu. Důraz je kladen nejen na vytvoření tohoto postoje, ale i na jeho následné uvědomění, vyjádření a projevení. 

® A za další pohádkou pojedeme lokálkou

Záměr:

Integrovaný blok je zaměřen na rozvoj fantazie a představivosti, na rozlišování dobra a zla a na pozorování lidských charakterových vlastností za pomoci pohádkových postav.

® S radostí a zábavou zatleskáme nad hlavou

Záměr:

Integrovaný blok je zaměřen na emocionální rozvoj dítěte, především na uvědomění si vlastních emocí a jejich vlivu na chování jedince. Tento blok nabízí dětem souhrn společensko – kulturních a sportovních aktivit, při kterých děti přizpůsobují své chování daným podmínkám a pravidlům a učí se tak ovládat projevy svých emocí s ohledem na vhodnost situace.

 

Podmínky PV v MŠ Chrást

Podmínky předškolního vzdělávání

a) věcné podmínky

Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují veškeré bezpečnostní i hygienické požadavky, které vycházejí z platných předpisů. Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, která je v současné době nově zrekonstruována. Nabízí dětem podněty a prostor pro jejich hry a spontánní i řízené pohybové aktivity. Stav zahrady je pravidelně udržován. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i náčiní, sociální zařízení i vybavení pro odpočinek dětí odpovídá počtu dětí a vše splňuje bezpečnostní, hygienické, fyziologické a estetické požadavky.

Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i dalšími pomůckami pro pohybové a esteticko výchovné činnosti. Většina hraček a pomůcek je dětem volně přístupná a je umístěna na viditelných místech. Hračky a pomůcky jsou ukládány a používány dle předem stanovených pravidel, na jejichž tvorbě spolupracují pedagogové s dětmi. 

K výchově a vzdělávání dětí lze využívat i počítačové programy vhodné pro děti. Počítač je v každé třídě a děti mají možnost jej využívat během volné hry. Děti mají možnost se svými pracemi podílet na výzdobě interiéru tříd i celé mateřské školy. Rodiče jsou s výkresy a výrobky dětí seznamovány formou výstav a nástěnek v šatnách a chodbách mateřské školy.

Prostory tříd jsou rozděleny na dvě části. V jedné z nich jsou rozmístěny stolečky, které slouží nejen ke stravování dětí, ale i k nejrůznějším aktivitám během dne. V druhé části jsou rozloženy menší koberce a prostor je určen ke hrám s většími stavebnicemi, pohybovým a námětovým hrám a činnostem. V této části třídy jsou uloženy lůžkoviny a lehátka pro odpočinek dětí. Každá třída je vybavena klavírem a dětskými snadno ovladatelnými hudebními nástroji.

b) životospráva

Stravování dětí je zajišťováno jídelnou Základní školy Chrást, která zodpovídá za vyváženost a vhodnost stravy podávané dětem. Mezi jednotlivými jídly je dodržován předepsaný tříhodinový interval. Děti nejsou do jídla nuceny, ale vedeny k ochutnávání veškerých potravin. Obědy jsou do mateřské školy dováženy ze ZŠ, dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány přímo v mateřské škole. Během celého dne mají děti volný přístup k pití v podobě čaje a pitné vody, dodržování pitného režimu je podněcováno učitelkami.

Během dne se střídají volné i řízené aktivity s ohledem na stanovené uspořádání dne, věkové složení tříd i individuální potřeby jednotlivých dětí. Při každodenních pobytech venku je dětem dáván dostatečný prostor pro spontánní pohybové aktivity. Délka a náplň pobytu venku odpovídá meteorologickým podmínkám. Pohybová činnost je podněcována i řízenými pohybovými hrami a činnostmi. Ty jsou realizovány nejen při pobytech venku, ale i při činnostech během vzdělávací činnosti, při návštěvě tělocvičny a v případě příznivého počasí i během pohybových chvilek realizovaných na zahradě, případně na terase ve 2. NP.

Odpočinkový režim dětí je dodržován a jeho doba odpovídá individuálním potřebám dětí.

c) psychosociální podmínky

Zaměstnanci mateřské školy respektují individuální průběh adaptace jednotlivých dětí. Již v měsíci červnu mají nově nastupující děti a jejich rodiče možnost seznámit se s prostředím, kolektivem i řádem mateřské školy během tzv. „adaptačních pobytů.“ V průběhu školního roku je dbáno na vytváření, prohlubování a udržování přátelských vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a zaměstnanci založených na toleranci. Tímto přístupem se snažíme vytvářet pozitivní, bezpečné klima prostředí. Pedagogové si společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití v jednotlivých třídách i v mateřské škole jako celku. Potřeby dětí jsou respektovány, děti nejsou přetěžovány, na činnosti mají dostatek času. Vztah mezi učitelkami a dětmi je založen na spolupráci, partnerství a důvěře. Děti mají možnost vybrat si z nabídky činností připravených učitelkami. Tyto činnosti vycházejí z aktuálních potřeb a zájmů dětí a jsou založeny na přímém prožitku. Snížení počtu dětí na třídě není možné, z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění dětí v mateřské škole.

d) organizace

Během školního roku je dětem zajištěno pravidelné uspořádání dne, které ale reaguje na specifika ročních dob, individuální potřeby dětí i výjimečné situace (např. výlety, divadla atd.). Rodiče jsou seznámeni s doporučenou dobou přivádění i vyzvedávání dětí, v případě potřeby jsou tyto časy individuálně upraveny po domluvě s ředitelkou školy.

V každé třídě je zapsáno 28 dětí, což umožňuje výjimka z počtu dětí ve třídě. Při ranním scházení a odpoledním rozcházení dětí dochází k postupnému rozdělování a spojování tříd. K dalšímu spojování tříd dochází pouze ve výjimečných případech.

Během dne se snažíme dodržovat vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit, střídáním individuálních, skupinových a frontálních forem práce zajišťujeme optimální podmínky pro rozvoj všech věkových kategorií v heterogenních třídách. Děti mají prostor pro volnou hru při ranních hrách i odpoledních činnostech. Pro dokončení či pokračování v činnostech je využíváno výstavek v prostoru tříd, či volných prostorů ve třídách. Děti jsou při výběru činností vedeny nejen k vlastní aktivitě, ale i k hledání různých možností využití pomůcek a hraček ve třídách. Je přitom dbáno na jejich bezpečnost a děti jsou vedeny k šetrnému a spořivému zacházení s pomůckami a hračkami.

e) řízení MŠ

Pracovníci mateřské školy mají jasně stanovené povinnosti a úkoly, které vycházejí z jejich náplně práce a ze vzájemné domluvy mezi zaměstnanci a ředitelkou MŠ. Ředitelka podporuje týmovou spolupráci, dává dostatek prostoru pro vyjádření vlastních kreativních nápadů a názorů. Vyhodnocuje činnost zaměstnanců, pozitivně je motivuje k dalšímu snažení. Ředitelka rozhoduje o přijetí dětí do mateřské školy, vyřizuje požadavky rodičů a zve je ke vzájemné spolupráci. Zaměstnanci jsou zapojeni do tvorby školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Informovanost uvnitř mateřské školy i rodičů a veřejnosti je zajišťována několika způsoby. Pro předávání informací mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci slouží pravidelně organizované provozní a pedagogické porady, nástěnky v šatně zaměstnanců, neodkladné záležitosti jsou řešeny ihned ústní formou. Pro rodiče a jejich informovanost slouží i tyto webové stránky.

Rodiče jsou o dění v mateřské škole informováni prostřednictvím nástěnek umístěných v šatnách a na chodbách mateřské školy. Informace o dětech podává rodičům zásadně pedagogická pracovnice formou individuálních rozhovorů. Všeobecné informace získávají rodiče na schůzkách a setkáních v mateřské škole.

Širší veřejnost je o mateřské škole informována pomocí článků v obecním měsíčníku KULICH a na internetových stránkách MŠ. Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem Obec Chrást. Při řešení výchovných a vzdělávacích obtíží dětí spolupracuje MŠ s různými speciálními pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, logopedie, pediatrie a další). 

f) personální a pedagogické zajištění

Mateřská škola Chrást má devět učitelek. Dvě učitelky mají dosažené vysokoškolské vzdělání. Pedagogický sbor mateřské školy doplňují asistentky pedagoga.

Pedagogové mají možnost rozšiřovat si své odborné znalosti v rámci nabízených seminářů a dalšího sebevzdělávání a samostudia odborných knih a časopisů dle vlastního výběru. Samostudium pedagogů je dále podněcováno ředitelkou mateřské školy předplatným několika odborných časopisů z oblasti pedagogiky, psychologie a metodiky předškolního vzdělávání.

Při sestavování služeb pedagogických pracovnic je brán zřetel na vytvoření optimálních a efektivních podmínek pro výchovně vzdělávací proces a péči o děti různých věkových kategorií. Pedagogové vystupují a chovají se jako profesionálové a svým chováním, jednáním a prožíváním dávají dětem vhodný příklad k nápodobě.

g) spoluúčast rodičů

Spolupráce mateřské školy s rodiči dětí je založena na vzájemném partnerském vztahu. Rodiče mají možnost zapojit se do dění mateřské školy svými nápady, připomínkami, návštěvou během dne, sponzorstvím i účastí na plánovaných akcích, mezi které patří besídky, besedy, schůzky pro rodiče, výlety, dny otevřených dveří.

Informace od rodičů jsou pokládány za důvěrné. Spolupráce s rodinou je považována za významný faktor ovlivňující vývoj, výchovu a vzdělávání dětí.

 

—————

Zpět